Polinno

شیوه حمایت از پایان‌نامه‌ها

مرکز نوآوری پل‌وینو از ایده‌ها و پژوهش‌های نوآورانه در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و پسا دکتری حمایت می‌نماید. هدف از این اقدام بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و دانش‌پژوهان و شناسایی و حمایت از استعدادهای کشور در زمینه فناوری‌های مالی است. در صورت تایید موضوع پژوهش و احراز شرایط بهره‌مندی از حمایت‌های مرکز نوآوری پل‌وینو، دانشجویان و پژوهشگران از حمایت مالی تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال و حمایت‌های غیر مالی شامل تامین محیط کار، ابزار و زیرساخت، همچنین اولویت فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری برخوردار خواهند شد.

شیوه و مراحل حمایت

تصویب طرح و تعیین نحوه حمایت از پایان‌نامه‌ها، رساله‌های دانشجویان کارشناسی ارشد، دکتری و پسا دکتری  توسط کارگروه تخصصی مرکز نوآوری پل‌وینو انجام می‌شود. 

ارتباط حقوقی طرفین به‌صورت قرارداد و به یکی از شکل‌های زیر انجام می‌گیرد. برای برخورداری از حمایت‌ها، ارائه گزارش نهایی و محصولات مترتب طرح و تحقق تعهدات محوله و تایید توسط نماینده مرکز الزامی است.

 • الف) حمایت مالی (تشویقی): سقف حمایت مالی از پایان‌نامه‌های مصوب مقاطع کارشناسی ارشد ۱۰۰ میلیون ریال، دکتری تخصصی ۳۰۰ میلیون ریال و پسا دکتری500 میلیون ریال می‌باشد.

هر حمایت مالی (تشویقی) شامل سه قسمت است که به‌ترتیب سهم دانشجو، تیم راهنمای پایان‌نامه (استاد راهنما و اساتید مشاور) و سهم موسسه علمی محل تحصیل دانشجو می‌باشد. شرایط و مراحل پرداخت آن متناسب با ماهیت پژوهش در قرارداد تعیین می‌شود.

 • ب) حمایت پس از دفاع: پژوهش‌هایی که حداکثر ۳ ماه از زمان دفاع آنها سپری شده باشد، مشروط بر اینکه مورد توجه مرکز باشد و قابلیت توسعه و کاربرد در خدمات، محصولات و مدل‌های کسب و کار گروه فناوران هوشمند بهسازان فردا را داشته باشد، مورد حمایت مالی یا غیر مالی قرار می‌گیرد.
 • پ) حمایت غیر مالی: امکانات، فضا، ابزار و زیرساخت‌های مورد نیاز برای انجام پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها و طرح‌های پژوهشی در اختیار دانشجو (محقق) قرار می‌گیرند.
 • ت) حمایت شغلی: فرصت همکاری با مرکز و مشارکت در طرح‌های نوآورانه جاری به‌مدت یک تا سه سال برای محقق فراهم می‌شود.
 • ث) حمایت سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای توسعه دستاوردهای حاصل از پایان‌نامه، رساله‌ها و طرح‌های پسا دکتری در راستای تبدیل آن به کسب و کار انجام می‌گیرد.
 • ج) حمایت استعداد: در صورت توسعه دستاورد حاصل از پایان‌نامه، رساله‌ها و طرح‌های پسا دکتری در راستای توسعه محصول و بازار شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ، بر اساس توافقات بعدی میان طرفین سهمی از درآمد حاصله به محقق تعلق می‌گیرد.

سطوح حمایت‌های مالی (تشویقی):

حمایت‌های تشویقی مرکز در سه سطح به‌شرح زیر انجام می‌شود. تشخیص این سطح بر اساس مستندات ارائه شده، در اختیار مرکز است.

سطح ۱- پایان‌نامه‌، رساله یا طرح‌های نوآورانه یا پایان‌نامه‌هایی که پژوهشگران آن فراتر از دستیابی به دستاوردهای دانشگاهی، به نوآوری در خدمات، محصولات یا مدل کسب و کار گروه فناوران بهسازان هوشمند دست یافته باشند.

سطح ۲- پایان‌نامه، رساله یا طرح‌‌های کاربردی و یا تحقیقات پایه که دارای دستاوردهای قابل بهره‌برداری در کسب و کار مالی باشند.

سطح ۳- پایان‌نامه، رساله یا طرح‌‌هایی که معیارهای عمومی پذیرش مرکز نوآوری پل‌وینو را داشته باشند.

همه پایان‌نامه‌، رساله‌ها و طرح‌ها در مرحله اول در سطح ۳ قرار می‌گیرند و سطح نهایی آنها در  ارزیابی پایانی تعیین می‌گردد.  

 

مبالغ حمایت تشویقی از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، رساله‌های دکتری و طرح‌های پسا دکتری (به میلیون ریال)

 

 

کارشناسی ارشد

دکتری

پسا دکتری

 

دانشجو

۳۵

۱۰۰

۱۷۰

سطح ۳-

تیم راهنما

۱۵

۴۰

۷۰

 

موسسه علمی

۱۰

۳۰

۵۰

 

جمع

۶۰

۱۷۰

۲۹۰

 

 

 

 

 

 

دانشجو

۴۵

۱۳۰

۲۱۰

سطح ۲

تیم راهنما

۲۰

۵۰

۸۰

 

موسسه علمی

۱۰

۳۰

۵۰

 

جمع

۷۵

۲۱۰

۳۴۰

 

 

 

 

 

 

دانشجو

۶۰

۲۰۰

۳۲۰

سطح ۱

تیم راهنما

۳۰

۷۰

۱۳۰

 

موسسه علمی

۱۰

۳۰

۵۰

 

جمع

۱۰۰

۳۰۰

۵۰۰

تبصره: سهم دانشجو نباید کمتر از ۶۰ درصد کل مبلغ حمایت باشد.

تبصره: درصد افزایش سالیانه حمایت تشویقی تا سقف نرخ تورم سالیانه اعلام شده توسط مراجع ذیصلاح مرکز تعیین می‌شود.

 

 

نحوه پرداخت:

 • سهم موسسه علمی در پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رساله دکتری و طرح پسا دکتری، در قالب حمایت برای بسترسازی و تامین امکانات پژوهشی برای موسسه در پایان هر سال به‌صورت تجمیعی در اختیار موسسه علمی یا استاد راهنمای دانشجو قرار می‌گیرد.
 • سهم تیم راهنما در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد در پایان پروژه و در رساله‌های دکتری و طرح پسادکتری در دو مرحله، بعد از پیشرفت ۵۰ درصد و پس از پایان پروژه پرداخت می‌شود.
 • سهم دانشجو در پایان‌نامه کارشناسی ارشد در سه مرحله متناسب با پیشرفت پروژه در مقاطع ۳۰، ۷۰ و ۱۰۰ درصد پرداخت می‌شود. دو پرداخت اول منوط به تایید پیشرفت کار توسط استاد راهنما، دانشکده مربوطه و نماینده مرکز مطابق زمان‌بندی تعیین شده است. پرداخت نهایی منوط به تایید در جلسه دفاع در موسسه علمی و مرکز نوآوری پل‌وینو است.
 • سهم دانشجو در پایان‌نامه دکتری در چهار مرحله متناسب با پیشرفت پروژه در مقاطع ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد پرداخت می‌شود. سه پرداخت اول منوط به تایید پیشرفت کار توسط استاد راهنما، دانشکده مربوطه و نماینده مرکز مطابق زمان‌بندی تعیین شده است. پرداخت نهایی منوط به تایید در جلسه دفاع در موسسه علمی و مرکز نوآوری پل‌وینو است.
 • سهم دانشجو در پایان‌نامه پسادکتری در چهار مرحله متناسب با پیشرفت پروژه در مقاطع ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد پرداخت می‌شود. سه پرداخت اول منوط به تایید پیشرفت کار توسط استاد میزبان، دانشکده مربوطه و نماینده مرکز مطابق زمان‌بندی تعیین شده است. پرداخت نهایی منوط به تایید در جلسه دفاع در موسسه علمی و مرکز نوآوری پل‌وینو است.


فرایند حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی

 

 1. اعلام اولویت‌های پژوهشی مرکز به دانشگاه‌ها (فهرست حوزه‌های پذیرش دارای اولویت برای سال ۱۳۹۷)
 2. ارسال موضوع پیشنهادی پایان‌نامه یا رساله و اهداف آن توسط دانشجو
 3. بررسی اولیه توسط مرکز و اعلام نتیجه به دانشجو
 4. ارسال پروپوزال و مدارک تایید کننده توسط دانشجو
 5. بررسی پروپوزال در کارگروه تخصصی مرکز
 6. انعقاد قراداد با دانشجو استاد (با تایید معاونت پژوهشی دانشکده / دانشگاه)
 7. اجرا + گزارش پیشرفت + حمایت
 8. خاتمه + تحویل دستاوردها و انجام تعهدات


تمامی حقوق مربوط به طراحی و توسعه وب سایت محفوظ می باشد Polwinno.ir
X

جستجوی سریع محتوای تخصصی پل‌وینو


v